Avís Legal – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

1.-Titular del Lloc web

Denominació Social: ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES ESPANYOLES DE GESTIÓ DE L’ENERGIA, *ENERAGEN
NIF: G83772046
Domicili Social: Av. de los Reyes Leoneses, 11
Població: León -24008-
País: Espanya
Correu electrònic: info@eneragen.org
Telèfon: 987 80 46 44
Pàgina web principal: www.eneragen.org

2.-Propietat Intel•lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que s’arrepleguen en EL TITULAR estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats pel TITULAR.

EL TITULAR vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3.- Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte de la qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, s’informa a l’interessat que les dades personals que proporcione en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat d’ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES ESPANYOLES DE GESTIÓ DE L’ENERGIA, ENERAGEN. que ens serviran per a contestar a la consulta que vostè ens planteja.

A l’efecte d’aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals té la consideració de dada personal, qualsevol informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, o de qualsevol altre tipus concernent a una persona física. En aquesta Política de Privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que EL TITULAR duu a terme com a responsable del tractament en el lloc web.

Si després de la lectura de la present política l’usuari continua utilitzant el Lloc web, estarà manifestant la seua acceptació expressa d’aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals. En cas contrari, l’usuari que no estiga d’acord amb aquesta política haurà d’abandonar el Lloc web.

ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES ESPANYOLES DE GESTIÓ DE L’ENERGIA, ENERAGEN, informa a l’usuari que voluntàriament s’ha posat en contacte amb la nostra empresa, sobre la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari en aquest lloc web: ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES ESPANYOLES DE GESTIÓ DE L’ENERGIA, ENERAGEN. amb domicili social en Av. de los Reyes Leoneses, 11, León -24008-, és la responsable del tractament de les dades personals que l’usuari li proporciona a en el Lloc web.

L’usuari que accedeix al Lloc web no està obligat a proporcionar les seues dades personals, per tant, qualsevol lliurament de dades personals es realitzarà perquè l’usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis del Lloc web.

Si l’usuari no manté relació comercial amb el TITULAR ha de tenir en compte i és informat que l’enviament d’un correu electrònic al TITULAR comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, informat i exprés per al tractament de les seues dades personals per de el TITULAR amb l’única finalitat d’atendre i contestar a la consulta rebuda de l’usuari.

En cas contrari, si l’usuari no autoritza la recollida i tractament de les seues dades personals amb aquesta finalitat, haurà d’abstenir-se d’enviar qualsevol correu electrònic i proporcionar les seues dades personals al TITULAR en el Lloc web.

EL TITULAR ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

L’usuari és l’única font d’informació de les seues dades personals, per la qual cosa es prega a l’usuari que amb la finalitat de mantenir les seues dades personals actualitzades ens comunique qualsevol variació dels mateixos, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

L’usuari pot exercitar els seus drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació bé, escrita, dirigida a ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES ESPANYOLES DE GESTIÓ DE L’ENERGIA, ENERAGEN, amb domicili social en Av. dels Reis Lleonesos, 11, León -24008- ,o bé, a través del nostre correu electrònic info@eneragen.org fent constar el seu nom, cognoms, adreça efectes de notificacions, data i signatura de la petició, telèfon i email de contacte.

4.- Política de Cookies

Les cookies són xicotets arxius emprats pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar dades sobre els seus visitants.

No ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l’usuari es trobe navegant per les pàgines web del Titular de l’empresa el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conega aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es puga veure en la pantalla.

5.- Diversos

A.- EL TITULAR es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web del Titular, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. EL TITULAR, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tinga coneixement d’aquests errors.

B.- EL TITULAR es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’envie Als CLIENTS del Titular sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

C.- EL TITULAR no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

D.- EL TITULAR no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del Titular; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se d’aquesta informació.

.-EL TITULAR no es fa responsable de l’ús il•legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguen en el Web-Site web de l’empresa. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals puga accedir-se des de web de l’empresa.

F.- EL TITULAR no es responsabilitza dels virus que tinguen el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts, generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

6.- Modificacions

El TITULAR es reserva la facultat de modificar o actualitzar en el seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

7.-Notificacions

Qualsevol notificació escrita podrà ser dirigida al domicili social del Titular que figura en l’encapçalament de les presents condicions o termes del servei. Igualment mitjançant l’enviament d’un e-mail de l’opció “Contacte” de la pàgina principal.

8.- Legislació i Fur competent.

EL TITULAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de Dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de León (Espanya).

9.- Consentiment de l’usuari.

L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals o termes del servei, acceptant i consistint, plena i expressament, a tot el que es disposa en cadascuna d’elles.

amoxicillin over the counter