La nostra web – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

La tecnologia d’autoconsum ha estat de plena actualitat en els últims 5 anys, degut fonamentalment a la seua aparició habitual en els mitjans de comunicació i a les diferents accions realitzades per associacions i administracions regionals i locals exigint l’aprovació d’un marc estable per al seu desenvolupament.

No obstant açò l’indicat, s’ha d’assenyalar que aquesta tecnologia ja ve implantant-se a Espanya i a Europa des de l’any 1980, vinculada fonamentalment a les instal·lacions de cogeneració en el sector industrial.

Potser la principal novetat en els últims anys, la qual ha suposat un impacte social i mediàtic elevat, ha sigut l’indiscutible potencial d’aquesta tecnologia que permetrà la seua generalització cap a la resta de sectors econòmics, com a conseqüència de la dràstica reducció de costos de les instal·lacions, així com la seua possibilitat d’integració en les edificacions de qualsevol ús, sense limitacions tècniques o d’usos que condicionen la seua aplicació.

Des d’aquest punt de vista, l’autoconsum pot ser considerat com una tecnologia emergent que es troba en les seues primeres etapes, prèvies a la seua introducció massiva en tots els sectors de la societat.

Així, com tota tecnologia emergent, no solament és susceptible d’evolucions lògiques en aspectes tècnics, regulatoris i econòmics, sinó que ha de vèncer barreres socials i de comunicació.

Les incerteses normatives dels últims anys entorn d’aquesta tecnologia han generat en determinats perfils d’usuaris un cert i infundat clima de desconfiança, inseguretat i desinformació que, en la pràctica, està dificultant el desenvolupament d’aquestes instal·lacions.

Per açò, una de les condicions que EnerAgen considera bàsiques per a impulsar i estendre l’ús de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica sota la modalitat d’autoconsum és la difusió dels seus avantatges i els seus beneficis.

I és justament en aquests últims aspectes on la plataforma “Autoconsumo al detall” troba la seua raó de ser.

El nostre objectiu

L’objectiu principal d’aquesta plataforma és oferir als seus usuaris una visió asèptica i imparcial de la tecnologia. En estar aquesta informació oferida per una entitat formada per administracions públiques, i per tant sense cap interès comercial, s’ha posat especial atenció a garantir la transparència, el rigor tècnic i la veracitat de la mateixa.

Què permet aquesta web?

  • Aquesta web permet als usuaris obtenir un coneixement global d’aquesta tecnologia en els seus diferents aspectes legals, tècnics i econòmics, així com de les funcions que realitzen cadascun dels sistemes i equips tècnics que componen les instal·lacions utilitzant, en la mesura del possible elements gràfics i visuals presentats a través d’una interfície molt intuïtiva.

  • D’altra banda, aquesta web posa a la disposició dels interessats casos pràctics de disseny d’aquestes instal·lacions amb les quals podran identificar-se algunes tipologies d’usuaris, determinant els seus paràmetres de funcionament i les seues ràtios tècnics i econòmics més rellevants. S’ha posat especial atenció en què l’enfocament d’aquests casos pràctics d’estudi siga el més didàctic possible, amb l’objectiu que l’usuari aconseguisca obtenir una certa, al mateix temps que necessària, cultura energètica i tarifària.

  • De forma complementària, es facilita una eina de dimensionament aproximat d’instal·lacions destinada principalment a usuaris domèstics on, amb un ordre de magnitud acceptable, es podran calcular les prestacions d’aquests sistemes i obtenir els seus principals paràmetres de funcionament, partint de dades d’entrada bàsics i sense massa complexitat tècnica.

  • Quant als usuaris més avançats, aquesta web podrà servir de suport tècnic per a projectistes i instal·ladors, aportant diferents eines de càlcul ràpid, però també aprofundint en la metodologia per al dimensionament complet d’instal·lacions i establint criteris orientatius de disseny basats en l’optimització energètica i econòmica de les instal·lacions, per a açò s’ha elaborat una guia tècnica gratuïta i de lliure difusió que podrà ser emprada com a document de referència.

En un altre ordre de coses, per a comprovar el major o menor efecte de les mesures de foment adoptades, resulta imprescindible conèixer detalladament les dades sobre l’evolució d’aquesta tecnologia. En aquest sentit, la secció de “Xifres” es presenta com una eina estadística molt potent a través de la qual es pot processar, presentar i visualitzar les dades de grandària i nombre d’instal·lacions per a cadascuna de les fonts energètiques, àmbits territorials i tipologies de les instal·lacions d’autoconsum existents a Espanya. Aquesta secció serà actualitzada amb periodicitat trimestral.

Una útil secció de preguntes freqüents tanca el contingut d’aquesta plataforma, on es dóna resposta als dubtes més habituals plantejades pels usuaris, i que constitueix una secció “viva” on s’aniran incorporant les respostes a les qüestions més rellevants que, de ben segur, es generaran en els pròxims mesos com a conseqüència de l’esperat desenvolupament de la tecnologia.

Per a finalitzar, s’ha de deixar testimoni que la web “Autoconsumo al detall” no té vocació de ser un instrument estàtic, sinó més aviat tot el contrari.

Amb tota seguretat aquesta plataforma anirà evolucionant i complementant el seu contingut, sempre amb l'objectiu clar d’EnerAgen i de les entitats que la conformen de dir SÍ A L’AUTOCONSUM.
amoxicillin over the counter