Casos pràctics – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

Des d’EnerAgen es considera prioritari facilitar informació que permeta conèixer als potencials interessats en aplicacions d’autoconsum, almenys de forma aproximada, la rendibilitat d’aquestes instal•lacions per a determinats usos i escenaris de consum energètic amb els quals puguen trobar-se identificats, tot açò partint de condicions i paràmetres de disseny objectius i realistes.

A continuació es mostra una relació de casos tipus d’estudi tècnic-econòmic, ordenats per tipologies d’usuaris, per a algunes aplicacions i modalitats d’instal·lacions d’autoconsum representatives. Els exemples teòrics ací exposats constitueixen una mostra inicial, basada en tecnologia fotovoltaica sense bateries d’acumulació, la qual s’anirà ampliant progressivament per a incorporar altres zones climàtiques, noves tecnologies de generació (eòlica, biogàs, etc.), sistemes d’emmagatzematge i gestió de l’energia i tipologies d’usuaris addicionals.

A causa de la rellevància de les dades indicades en cada cas pràctic, especialment els relatius a rendibilitat econòmica, s’han emprat hipòtesi de càlcul conservadores, de manera que les dades econòmiques resultants sempre deuen considerar-se amb caràcter de mínims. Les propostes de disseny que s’indiquen en cada fitxa són merament orientatives, amb l’objecte de servir de punt partida sobre el qual podrien realitzar-se estudis específics més detallats per a cada usuari.

DF1-VA.png
DF2-VA.png
CF1-VA.png
CF2-VA.png
IF1-VA.png
SF1-VA.png
SF2-VA.png
APF1-VA.png
amoxicillin over the counter