La nostra visió – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

La transformació dels patrons tradicionals de producció i consum d’energia és ja una realitat. I un dels aspectes fonamentals d’aquesta evolució és l’aparició de xicotetes instal·lacions de producció descentralitzada d’energia elèctrica vinculades als punts on aquesta és consumida.

El nostre territori posseeix les condicions idònies per a la instal•lació de sistemes d’autoconsum en les llars, empreses i administracions publiques.

La progressiva incorporació i generalització de les instal·lacions d’autoconsum en les nostres llars, empreses i institucions, va a comportar, a mitjà i llarg termini, un canvi de paradigma en la concepció de la cadena de producció, transport, distribució i consum d’energia elèctrica, en exercir el propi consumidor totes aquestes funcions de forma única i integrada.

Fins a tal extrem resulta clau el paper d’aquest nou actor que la Comissió Europea ja ha començat a referir-se al mateix com una figura amb entitat pròpia, de tal forma que els productors-consumidors d’energia van a ser denominats d’ara endavant “Prosumidors”.

La pròpia Comissió Europea destaca explícitament els avantatges de les instal·lacions d’autoconsum en el seu paquet de mesures energètiques presentat al desembre de 2016, conegut com “Winter Package”.

TRACTAMENT DE LES INSTAL•LACIONS D’AUTOCONSUM EN EL WINTER PACKAGE

Quin és el paper de les tecnologies intel•ligents en la transició cap a l’energia neta?

Els consumidors són els impulsors d’aquesta transició energètica. Les noves tecnologies com les xarxes intel•ligents, les llars intel•ligents, la creixent competitivitat de la tecnologia solar fotovoltaica sobre coberta i les solucions d’emmagatzematge amb bateries fan possible que els consumidors d’energia es convertisquen en actors actius en el mercat.

La nova Directiva permetrà als consumidors autoconsumir les energies renovables sense enfrontar-se a restriccions indegudes i assegurarà que siguen remunerats per l’energia que venen a la xarxa.

Quins són els beneficis per als consumidors?

Els preus de la tecnologia solar i eòlica han disminuït respectivament en un 80% i 30-40% entre 2009 i 2015. Aquesta reducció de costos permet als consumidors produir cada vegada més la seua pròpia energia renovable. Amb la nova Directiva els consumidors es beneficiaran de majors drets a:

  • Produir la seua pròpia electricitat i abocar qualsevol excedent a la xarxa.
  • Organitzar-se en comunitats per a generar, consumir, emmagatzemar i vendre energia renovable.
  • Deixar de comprar energia si poden aconseguir millors prestacions energètiques per si mateixos.

Per açò, aquestes instal·lacions constitueixen una vertadera fita en l’evolució cap a un nou model energètic on el principi de democratització de l’energia està cridat a jugar un paper determinant.

El nostre territori posseeix les condicions idònies per a la instal·lació de sistemes d’autoconsum en les llars, empreses i administracions públiques.

L’autoconsum, especialment a partir d’energia solar fotovoltaica, pot convertir-se en una de les principals alternatives per a augmentar la participació de les energies renovables en la pròxima dècada, per la qual cosa constitueix una peça clau en la nova política energètica de la Unió Europea.

Igualment, la pronunciada reducció de costos d’aquestes instal·lacions en els últims anys ha aconseguit que assolisquen el seu llindar de rendibilitat, per la qual cosa els costos de producció són ja competitius amb els de la compra d’energia de la xarxa, la qual cosa ha donat lloc a la introducció del concepte de “paritat amb la xarxa”.

Aquests motius justifiquen que totes les administracions públiques hagen d’impulsar de forma decidida i sense fissures el desenvolupament d’aquesta tecnologia, cadascuna en el seu respectiu àmbit d’actuació, ja que el seu potencial de contribució a la consecució dels objectius europeus establits per a l’any 2020 resulta inqüestionable.

Sota aquestes premisses es concep la plataforma web d’informació i difusió “Autoconsum al detall”.

Les administracions públiques han d'impulsar de forma decidida i sense fissures el desenvolupament d'aquesta tecnologia pel seu paper fonamental per a aconseguir els objectius de 2020.

L’autoconsum, com a modalitat de producció d’energia elèctrica, combina els avantatges dels sistemes generació distribuïda amb les relacionades amb aspectes mediambientals, socials i de generació d’ocupació, en basar-se generalment en l’aprofitament de fonts energètiques renovables.

A més, des de l’òptica econòmica, la producció d’energia elèctrica per a consum propi comporta un estalvi en la factura elèctrica dels usuaris, tant en els àmbits residencial i públic com en les PIME’s, a les quals el model d’autoconsum emergent obri noves oportunitats de contenció dels costos energètics i, per tant, de millora de la seua competitivitat.

D’altra banda, aquestes instal·lacions disminueixen les pèrdues energètiques en les xarxes de transport i distribució i contribueixen a reduir els pics de demanda, amb el conseqüent estalvi d’inversions en futurs desenvolupaments de la xarxa.

Des de l’any 2015, Espanya compta amb un marc regulatori, establit en el Reial decret 900/2015, que contempla i dóna cobertura legal a aquesta modalitat de generació elèctrica. Si ben aquest marc no és l’òptim i pot ser susceptible de millora en determinats aspectes tècnics, administratius i econòmics, constitueix un punt de partida inicial que possibilita la posada en servei d’aquestes instal·lacions amb uns paràmetres de rendibilitat mínimament acceptables para determinades tipologies d’usuaris.

EnerAgen, a més de proposar millores normatives a futur que permeta incrementar la penetració d’aquesta tecnologia en el mercat, considera que l’autoconsum ha de ser ja promogut i potenciat com una opció de present, per a així aconseguir la seua introducció i generalització en tots els sectors econòmics, per la qual cosa es desitja transmetre un missatge positiu i d’optimisme pel que fa a l’evolució d’aquesta tecnologia.

És essencial traslladar a la societat un missatge clar; l’autoconsum és possible i és una opció de present.

Finalment, des d’EnerAgen també es vol reivindicar el paper de l’autoconsum com a motor del sector empresarial de les energies renovables, molt afectat pels canvis retributius que es van produir fa uns anys i que en la pràctica van implicar una parada quasi total en la seua activitat. Amb l’autoconsum es pot reprendre el dinamisme d’aquestes empreses, les quals posseeixen una elevada component d’innovació tecnològica i una marcada, alhora que demostrada, capacitat de generació i manteniment d’ocupació.

Per tot l’indicat, l’autoconsum, com a sistema de generació autòcton, distribuït i democràtic, està cridat a ser, sense cap dubte, l’alternativa més immediata perquè els consumidors tornen a generar confiança pel que fa a les energies renovables.

L’autoconsum s'erigeix com a peça fonamental per a poder avançar cap a un model de generació distribuïda, basat en fonts d'energia renovables.
amoxicillin over the counter