La nostra proposta – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

En relació amb l’autoconsum, l'Associació d'Agències Espanyoles de Gestió de l'Energia considera que:

  • L’autoconsum és una alternativa tècnicament viable per a la producció d’energia elèctrica per a consum propi per part d’un usuari, qui podrà obtenir un estalvi en la seua factura elèctrica.

  • Les instal·lacions d’autoconsum posseeixen indubtables avantatges des del punt de vista energètic, en constituir un sistema de generació distribuïda que redueix les pèrdues en la xarxa elèctrica.

  • Des del punt de vista mediambiental, en basar-se generalment en l’aprofitament de fonts d’energia renovables, l’autoconsum comporta una reducció d’emissions respecte de la producció elèctrica a partir de fonts convencionals.

  • Des de l’any 2015 Espanya compta amb un marc regulatori que contempla aquesta modalitat de generació elèctrica i estableix el règim econòmic, requisits tècnics i condicions administratives que han de complir les instal·lacions per a la seua connexió a la xarxa elèctrica.

  • Des d’EnerAgen es considera que l’autoconsum ha de ser promogut i potenciat per a aconseguir la seua generalització en tots els sectors econòmics d’una manera uniforme.

Proposem les següents millores sobre el marc regulatori actual:

  • La simplificació de procediments per a la connexió d’instal·lacions i l’establiment de criteris i esquemes homogenis per a tot el territori nacional, per a la seua aplicació per part de les companyies elèctriques distribuïdores, constituiria un considerable avanç per a facilitar la introducció de l’autoconsum.

  • L’habilitació d’una norma que permetera la realització d’instal·lacions d’autoconsum sota la modalitat de “multi-usuari” afavoriria la seua extensió cap a determinats segments de consumidors.

  • Revisió de càrrecs per l’energia autoconsumida. Per a l’establiment d’aquests càrrecs s’hauria de partir de la premissa d’aconseguir una participació raonable de les instal·lacions d’autoconsum sobre els costos reals del sistema elèctric, sense que en cap cas puguen tenir caràcter dissuasori ni suposen la inviabilitat econòmica d’aquestes instal·lacions.

  • La regulació de l’autoconsum hauria de considerar les particularitats específiques de cada tecnologia i integrar les variables relacionades amb l’estalvi, l’eficiència i la gestió energètica associades a les instal·lacions.

  • Una vegada demostrades els avantatges de l’autoconsum, s’hauria d’evolucionar cap a altres models més eficients d’explotació d’aquestes instal·lacions, com per exemple els basats en sistemes de compensació de saldos energètics o “balanç net”.

Els nostres socis opinen

El autoconsumo no es el camino, es la autopista que lleva directamente a la eficiencia energética de nuestros edificios y empresas

Marta Ruiz Rodríguez

Marta Ruiz RodríguezDirectora de la Agencia Provincial de la Energía de Huelva, APEH.

El autoconsumo es un pilar fundamental para poder avanzar hacia un modelo energético sostenible y de futuro.

IVACE

Júlia Company SanusDirectora General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

La autoproducción es uno de los pilares para avanzar en la transición energética hacia un modelo limpio, distribuido, democrático e inclusivo y que ponga al consumidor en el centro.

ICAEN

Manel Torrent i AixaDirector del Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

El autoconsumo como medio para conseguir la autosuficiencia energética

Francisco Miguel Martín Rivera

Francisco Miguel Martín RiveraSecretario Técnico de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz

El autoconsumo abre nuevas oportunidades de generación de empleo especializado.

FAEN

Juan Carlos Aguilera FolgueirasDirector de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)

El amplio abanico de modalidades de autoconsumo que se pueden ofertar al amparo del RD 244/2019, exige ser más exquisito en el dimensionado energético y considerar las implicaciones administrativas y jurídicas de las soluciones ofrecidas.

EREN

Alfonso ArroyoDirector General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León y Director del Ente Regional de la Energía (EREN)

La descentralización de la producción de energía, a través del autoconsumo de energías renovables, es la clave para un modelo energético más sostenible y socialmente justo

Energía Verde

Joël DozziResponsable del Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento de Pamplona

El autoconsumo es un derecho, también en la energía

Energética Provincial de la Coruña

Jesús Castro LozanoDirector de la Fundación Agencia Energética Provincial de la Coruña

La necesaria descarbonización del modelo energético y la madurez tecnológica que está alcanzando la industria de generación energética renovable, tiene en el autoconsumo un fuerte potencial que sin duda merece la pena desarrollar

Diputación de Soria

José Antonio Martínez DomínguezDirector del Servicio Provincial de Energía de la Diputación de Soria

Los sistemas de autogeneración a demanda reducen las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía eléctrica, al proceder de una fuente renovable y gratuita: el sol

Ayuntamiento de Valladolid

Mª José Ruiz de Villa RevueltaDirectora de la Agencia Energética Municipal del Ayuntamiento de Valladolid

La provincia de Granada encuentra en el SOL uno de sus principales recursos, no solo a nivel turístico, sino ahora también a nivel energético. Es rentable, es bueno para el medio ambiente, y el marco actual es el adecuado. Ahora es el momento, #ASOLEARSE

Ana María Muñoz Arquelladas

Ana María Muñoz ArquelladasPresidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Granada y Diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada

El autoconsumo es un pilar fundamental en el modelo energético futuro.

AGENEX

Cosme Segador VegasDirector de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX)

Democraticemos la energía a través del autoconsumo para asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema

AGENBUR

Ricardo Pizarro VillanuevaDirector de la Agencia Provincial de la Energía de Burgos (AGENBUR)

Alcanzar un sistema eléctrico sostenible y eficiente con la ayuda del autoconsumo y las comunidades energéticas es clave para la transición energética.

AAE

Francisco Javier Ramírez GarcíaDirector Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía
amoxicillin over the counter